Home » Announcements » Notice

Notice

 

ကျောင်းစတင်ဖွင့်လှစ်ကြောင်း ကြေငြာခြင်း သင်တန်းနှစ် ပထမနှစ်၊ ဒုတိယနှစ်၊ တတိယနှစ်၊ ပထမနှစ်ဂုဏ်ထူးတန်း၊ ဒုတိယနှစ် ဂုဏ်ထူးတန်း၊ တတိယနှစ် ဂုဏ်ထူးတန်း၊ မဟာအရည်အချင်းစစ်သင်တန်း၊ မဟာတန်း (ပထမနှစ်၊ ဒုတိယနှစ်)7Back